החובה לערוך ולפרסם דו"ח פערי שכר בין נשים לגברים

ביום 25.08.2020 פורסם תיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 6), התש"ף-2020, אשר ייכנס לתוקף ביום 25.10.2020.

התיקון מטיל חובה על מעסיקים פרטיים, המעסיקים מעל ל-518 עובדים לערוך דו"ח פערי שכר בין עובדות ועובדים ולפרסם את הנתונים אחת לשנה.

עד התיקון, החובה לפרסום נתוני שכר לפי מגדר חלה רק על חברות ציבוריות, גופים בשירות הציבורי, חברות אג"ח ותאגידים מסוימים כמו תאגידי מים.

כיצד יש לערוך את הדו"ח?

כל מעסיק המעסיק מעל ל-518 עובדים יבצע איסוף נתונים באופן פנימי ופילוח עובדים לפי קבוצות עובדים, סוגי עובדים, סוגי משרות ודירוגי עובדים, ויערוך את הדו"ח אחת לשנה.


"פילוח עובדים" – חלוקת העובדים לקבוצות לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים, בהתאם לסוג ואופי מקום העבודה.


על הדו"ח לפרט את השכר הממוצע בעסק, פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים לפי קריטריוני הפילוח.


יש לערוך את הדו"ח לפי הכללים המפורטים בתוספת השנייה לחוק כדלקמן:

 • מתן כינוי לכל קבוצת עובדים

 • פירוט סוגי העובדים

 • משרות שנכללות בכל קבוצת עובדים

 • נתונים בדבר השכר הממוצע של העובדים בחלוקה לפי פילוח העובדים ופירוט פערי השכר באחוזים בכל קבוצה ולפי מין

 • נתוני השכר הממוצע של עובדים לפי העסקה במשרה מלאה, ובמשרה חלקית, לפי חלקיות המשרה ותוך פירוט פערי שכר באחוזים בכל היקף משרה לפי מין

 • שיעור העובדים ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה, לפי מין

 • שיעור העובדים שמקבלים השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר

 • שיעור העובדים שמקבלים השלמה לשכר מינימום מתוך כלל העובדים ולפי מין

דגשים לאיסוף המידע

במהלך איסוף ועיבוד המידע לשם הכנת דו"ח פנימי, על המעסיק לבצע את הפעולות הנדרשות לשם כך באופן המצמצם את הפגיעה בפרטיות העובדים ואת סיכוני אבטחת המידע האפשריים בנסיבות.

חובת מסירת מידע לעובד/ת

עם עריכת הדו"ח הפנימי ובהתבסס עליו, חייב המעסיק למסור לכל עובד מעובדיו מידע רלוונטי אליו:

 • הקבוצה אליה משתייך העובד

 • פילוח עובדים בחברה

 • סוגי עובדים בחברה

 • משרות ודירוגים בקבוצה אליו משתייך העובד ופערי השכר בקבוצה באחוזים

יש לבצע את מסירת המידע באופן בטוח ושקול, שאינו יהווה הפרה של דינים אחרים.


לאחר התיקון, החובה למסירת המידע כאמור חלה על המעסיק גם כאשר לא נתבקש לכך בידי עובד, וזאת בניגוד להוראת החוק טרם התיקון, לפיהן רק לבקשת עובד יימסר לו המידע הרלוונטי אליו.

פרסום ממצאי הדו"ח בפומבי

עם עריכת הדו"ח הפנימי ובהתבסס עליו, יש לפרסם דו"ח פומבי, לרבות באתר האינטרנט של המעסיק (ככל וישנו) בהתאם לתנאים המפורטים בתוספת השלישית בחוק.


הדו"ח יכלול את הפרטים הבאים:

 • נתונים באחוזים בדבר פערי שכר ממוצע לפי פילוח העובדים, ולפי מין

 • נתונים באחוזים בדבר פערי שכר ממוצע בחלוקה להעסקה לפי שיעור משרה (מלאה וחלקית), לפי מין

 • נתונים באחוזים בדבר שיעור העובדים ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה, לפי מין

 • שיעור העובדים שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, לפי מין

 • אין לחשוף את כינויי קבוצות העובדים

 • אין לחשוף מידע שמאפשר זיהוי של עובד

 • אין לכלול בדו"ח מידע רגיש (סודות מסחריים, מידע בטחוני)

 • המעסיק רשאי לפרט נתונים נוספים המסבירים את פערי השכר בקבוצות העובדים, תחת כותרת נפרדת ובכפוף ליתר התנאים

מועד ראשון לפרסום דו"ח פומבי והיערכות

הפרסום הראשון יציג את נתוני שנת 2021 ויפורסם לא יאוחר מחודש יוני-2022.


אנו ממליצים למעסיקים שהוראות החוק רלוונטיות אליהם כיום, ולמעסיקים שייתכן ויחול גידול במספר העובדים שלהם כך שהחובה תחול עליהם להכיר את הוראות התיקון ולהיערך לאיסוף המידע בזמן כבר מהיום.

בכל שאלה ולקביעת פגישת ייעוץ אתם מוזמנים ליצור קשר דרך האתר או להתקשר אלינו בטל׳ 04-6337742

מאמר זה מובא לנוחות הגולשים ולקוחות המשרד כמידע כללי בלבד, ואינו משמש כחוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996

נוסח תיקון החוק (תיקון מס' 6)