עדכון קורונה - הארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים ורישיונות ב-3 חודשים נוספים.

עודכן: 8 בספט׳ 2020

באילו אישורים מדובר ומה התנאים להארכה?

אתמול, 06.09.2020 אישרה הממשלה צו להארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים שניתנו בידי רשות ציבורית לפי חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), התש"ף-2020, ב-3 חודשים נוספים.


החוק נוצר בהמשך להסדרת הארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים במסגרת תקנות שעת חירום, ומטרתו לאפשר רציפות תפקודית של בעלי תפקידים וגופים שלטוניים, וכן להבטיח רציפות תפקודית לגופים עסקיים הפועלים תחת אישורי רגולטורי ורישיון שניתן להם מרשות ציבורית.

תוקף ההארכה

משמעות ההארכה היא שאישורים רגולטורים שמועד פקיעת תוקפם המקורי חל בין 01.07.20 ועד 30.09.20, יוארכו בשלושה חודשים נוספים, ממועד הפקיעה המקורי. למשל, רישיון שמועד פקיעתו 30.09.20 יוארך לכל המאוחר עד ליום 31.12.2020.


ההארכה מאריכה באופן אוטומטי גם את תוקפם של אישורים שהיו אמורים לפקוע במהלך שני החודשים שבין 01.10.20 ועד 30.11.20, בעשרה שבועות נוספים, ולכל המאוחר עד ליום 09.02.21.

האם עליי לשלם עבור הארכת האישור?

לא, אין צורך להגיש בקשה כדי לקבל את ההארכה, או לשלם אגרה בעבור ההארכה.

מהו אישור רגולטורי?

אישור, הרשאה, היתר, רישיון, זיכיון ו/או מסמך דומה אחר (גם אם הוא מכונה בשם שונה) שניתן לאדם על ידי רשות ציבורית לצורך ביצוע פעולה או פעילות אשר להן נדרש אישור רגולטורי לפי החוק, לתקופה העולה על חודש.


אישור רגולטורי כולל פטור שניתן לאדם מביצוע פעולה או פעילות בידי רשות ציבורית, לתקופה העולה על חודש, וכל אישור אחר המנוי בתוספת הראשונה לחוק (ראו בהמשך העדכון).


לצורך מתן אישורים רגולטוריים ורישיונות והארכת תוקפם, רשות ציבורית תיחשב לאחת מאלה:

ממשלה ומשרדי ממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות סמך שלהם, רשויות מקומיות, תאגיד שהוקם לפי חוק, ועדה, מועצה או מינהלה שמונתה או הוקמה לפי חוק.

סייגים להארכת תוקף האישור

הרשות הציבורית רשאית להאריך את תוקף האישור בתקופה קצרה משלושה חודשים, או לא להאריך את האישור כלל. אם הרשות סירבה לחדש את האישור לפני תום תקופת ההארכה, או שהותלה או בוטל או חדל להתקיים תנאי המפקיע את תוקף האישור, הארכת התוקף בחוק לא תחול עליו.

בתוספת השנייה לחוק מנויים אישורים מהסוג עליהם לא תחול הארכת התוקף.

שימו לב – החוק, וכל הארכה הנובעת ממנו אינם גורעים מביצוע תשלום; חובה; תנאים שקיימים באישור; מסמכות הרשות הציבורית לשינוי תוקף האישור; לסרב לחידושו; ומכל הוראה אחרת החלה על בעל האישור הרגולטורי לפי החוק.

באילו אישורים מדובר?

סוגי האישורים מפורטים בתוספת הראשונה לחוק, והם כוללים:

(1) אישור מעבדה מוסמכת לבדיקה תקופתית למכלית או לרכב שמותקן עליו מיכל, להובלת חומר מסוכן, בדבר כשירות ועמידה בדרישות כאמור בתקנה 3(ג)(3) לתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001, לפי תקן ישראלי ת"י 819 או בהתאם לאמנה להובלת חומרים מסוכנים בכבישים (ADR) – המפקח כהגדרתו בחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997;

(2) תעודת הכשרה שנתן מוסד הכשרה לפי תקנה 51 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007, ואישור שניתן לעובד בגובה בהתאם לתקנה 6(ב) ו-(ג) לתקנות האמורות – מפקח עבודה ראשי כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה;

(3) הסמכה שנתנה רשות הסמכה לפי תקנה 6(א) לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ג-1992, לאתת או לעגורנאי, לעניין הפעלת עגורן מסוג ג' ו-ד' – מפקח עבודה ראשי כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה;

(4) בדיקה סביבתית תעסוקתית בהתאם להוראות לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן – פקודת הבטיחות בעבודה) – מפקח עבודה ראשי כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה;

(5) תסקיר על בדיקה שניתן בידי בודק מוסמך לפי פקודת הבטיחות בעבודה, ובלבד שלא הוצא לגבי המכשיר שלגביו ניתן התסקיר, בשנה האחרונה, צו שיפור או צו בטיחות לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 – מפקח עבודה ראשי כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה.

ערעור או עתירה על החלטות מכוח החוק

ניתן יהיה להגיש ערעור או עתירה על החלטות מכוח החוק כגון:

  • החלטה של רשות ציבורית לקביעת תקופת דחיה קצרה יותר משלושה חודשים לאישור רגולטורי

  • החלטה של רשות ציבורית שההארכה כאמור לא תחול על אישור מסוים

  • החלטה של גורם מוסמך לקבוע תקופת דחיה קצרה משלושה חודשים ביחס להפרה שבגינה החל הליך של הטלת עיצום כספי

  • החלטה של רשות ציבורית להארכת תקופת הסמכה של אדם להפעלת סמכותו על פי דין לתקופה קצרה מהזמן המנוי בחוק, או ביטול ההארכה לחלוטין

ניתן לעתור או לערער לערכאה המוסמכת לפי החוק שמכוחות ניתן האישור הרגולטורי לדון בהחלטות הנוגעות לאותו אישור.

התייחסות ספציפית למתקני גז

על אף האמור בסעיף 14(5) לחוק הגז ובת"י 158, גם כאשר עבר המועד האחרון לביצוע בדיקה תקופתית למיתקן גז במסגרת החודשים בהם חל חוק ההארכה, ספק הגז רשאי להמשיך לספק גז למיתקן גז למשך שלושה חודשים נוספים, החל מהמועד האחרון לביצוע הבדיקה התקופתית, או החל מתחילת החוק, לפי המאוחר ביניהם.


במקרה בו ספק הגז קיבל קריאה בנוגע לתקלה או חשש לתקלה במיתקן הגז, או שנודע לו בדרך אחרת על כך, והתקלה או החשש מחייבים בדיקה ללא דיחוי, הוראות ההארכה לא יחולו על מיתקן הגז ויש לבצע בדיקה בדחיפות.


ספק הגז מחויב להודיע לצרכנים, בכתב, על המועד המעודכן לביצוע בדיקה תקופתית למיתקן הגז, וניתן לעשות זאת בחשבונית או הודעת תשלום שנשלחה לצרכנים.

בכל שאלה ולקביעת פגישת ייעוץ אתם מוזמנים ליצור קשר דרך האתר או להתקשר אלינו בטל׳ 04-6337742

מאמר זה מובא לנוחות הגולשים ולקוחות המשרד כמידע כללי בלבד, ואינו משמש כחוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.