דגשים להגנה על פרטיות במסגרת חקירה אפידמיולוגית במקום העבודה

עודכן: 6 בינו׳ 2021

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה דגשים וקווים מנחים להגנה על פרטיותו של אדם במסגרת ביצוע חקירה אפידמיולוגית לאחר הימצאותו של חולה קורונה במרחב מסוים, לרבות במשרדים ובמקומות עבודה.חברים ולקוחות יקרים, בעלי עסקים ומנהלים במקומות העבודה, יש לשים לב לדגשים וההנחיות החדשות כדי לשמור על פרטיות העובדים שלכם.


כחלק מתפיסת הרשות לפרטיות לקיומו של "Privacy By Design" ("עיצוב לפרטיות") ובמסגרת עקרונות דיני הפרטיות, יש לצמצם את איסוף המידע והשימוש בו למינימום ההכרחי, כבר מהשלבים הראשוניים. לצורך שמירה על רציפות תפקודית בארגון, ניתן לערוך חקירות אפידמיולוגיות במקום העבודה לפי המגבלות המצוינות להלן, ורק בהסכמת העובד מראש ובכתב לעריכת החקירה.
צוות המשרד מביא בפניכם את עיקרי הדגשים הרלוונטיים למעסיקים:

הסכמה:

העובד הוא האחראי ביחס לאיזה מידע הנוגע אליו ייחשף, ולמי. ההסכמה מעוגנת בחוק הגנת הפרטיות, והיא תינתן רק לאחר שהעובד הבין את משמעות ההסכמה והשלכותיה.


מומלץ שהסכמת העובד להשתתפות בחקירה תיעשה בכתב:

לכן, יש לפרט בשפה ברורה ונגישה, איזה מידע ייאסף בעקבות הסכמת העובד, אילו שימושים ייעשו בו, למי הוא יועבר ולשם איזו מטרה, ולכלול פירוט על זכויותיו של העובד בקשר למידע.


מטרת החקירה:

שימוש במידע יעשה רק בהתאם למטרה לשמה הוא נאסף מלכתחילה. כלומר, כל שימוש למטרה אחרת מהמטרה המקורית, וכל גילוי לעובד, מנהל או מחזיק במידע שלא לצורך קיום עבודתו יהווה פגיעה בפרטיות ועלול להוות עבירה פלילית.


שמירת המידע ואבטחה:

יש לשים לב לסוג המידע שנאסף, כמות המידע, והצורה בה הוא נאסף ולבחון האם יש צורך ברישום מאגר מידע ואבטחתו לפי החוק, והאם יש צורך בשמירתו או שעל המעסיק למחוק אותו לאחר השימוש.


יידוע העובד את זכויותיו:

לפי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, יש להודיע לעובד על הכוונה לאיסוף מידע והמטרות לשמן הוא נאסף, וכן לציין שאיסוף המידע כפוף להסכמת העובד. יש לאפשר לעובד זכות לעיון במידע, ואף לתקנו בנסיבות המתאימות לכך.


שימו

העובד רשאי לבקש להסכים למסור את המידע האישי רק לחוקר אפידמיולוגי של משרד הבריאות, יש ליידע אותו על זכותו לעשות כן.


למעסיק אין את הסמכות הקבועה בדין של מתשאל בהנחיית משרד הבריאות ופיקוחו – לכן יש לקבל הסכמה מראש ומדעת של העובד לפני ביצוע כל תשאול.


הכשרת מתשאלים בחברות מסחריות ובמקום העבודה:

יש לפעול להכשרת גורם מתשאל, ולוודא שהוא מבין את ענייני ההגנה על הפרטיות והוראות הדין, ולהעמיד מערך לפיקוח התנהלותם של המתשאלים במסגרת העסק, ופיקוח על שמירת המידע והגנת הפרטיות של העובד המתוחקר.


יידוע העובד על סוג החקירה:

יש להבהיר לעובד כי לא מדובר בחקירה רשמית מטעם משרד הבריאות, והוא אינו מחויב להשתתף בה, וכן את כל המידע הרלוונטי לקבלת החלטת העובד.

מפני שקיימים פערי כוחות בין המעסיק לבין העובד – שמירת ההנחיות היא קריטית.איסוף ושימוש במידע

 • חל איסור על איסוף מידע שאינו רלוונטי למטרת איתור מגעים של חולי COVID-19 וקטיעת שרשרת הדבקה. יש להימנע מלהציג שאלות שאינן קשורות או רלוונטיות למטרה זו.

 • השימוש במידע ייעשה רק על מנת לסייע באיתור מקום או זמן בו שהה חולה מאומת ואיתור מיש בא במגע קרוב עמו לצמצום התפשטות הנגיף.

 • חל איסור לגשת למידע אישי ורפואי של מתוחקר, או אדם הבא עמו במגע בלי צורך ובלי הרשאה לכך, ושלא לצורך ביצוע התפקיד והחקירה בלבד.

 • מידע שיישאל וייאסף במסגרת חקירה במקום העבודה יהיה אך ורק ביחס למגעים של העובד המתוחקר עם עובדים אחרים באותו ארגון.


שיתוף מידע מאפליקציה ו/או אמצעי טכנולוגי

 • ייעשה אך ורק בהסכמת העובד המתוחקר, ואסור לחייבו לעשות כן.

 • כניסה ליומן אלקטרוני או איסוף מידע מתוך מכשיר טלפון, גם כזה שבבעלות המעסיק – רק אם השימוש במכשיר הטכנולוגי נעשה בידי המתוחקר עצמו.

 • שימוש במידע ממצלמות בארגון

 • יש ליידע את העובדים מראש כי המצלמות תשמשנה למטרת החקירה

 • יש עשות שימוש בחומרים המצולמים במסגרת חקירה רק במצבים בהם שימוש כזה מחויב לצורך שמירת הרציפות התפקודית של הארגון

 • שימוש בחומר מצולם ממצלמות הארגון, ייעשה באופן סביר, הגון ומידתי

 • העברת המידע ופרסומו

 • יש להימנע מפרסום ברבים של מידע שמקורו בחקירות, ובמיוחד מידע העלול להביא לזיהויו של העובד או מי שבא עמו במגע.

 • פרסום הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות בריאותו וללא הסכמתו מהווה פגיעה בפרטיות ועלול לעלות לכדי עבירה פלילית.

 • יש להקפיד שהעברת המידע תיעשה אך ורק לגורמים מאושרים, ואין לכלול פרטים מזהים אודות החולה המאומת במסירה לאדם אחר שהיה במגע קרוב עמו, אלא אם הסכים לכך העובד המאומת.

 • העברת מידע באופן מקוון – ייעשה בשימוש במערכות מאובטחות ומוצפנות, תוך הימנעות משימוש בתוכנות פרטיות וחינמיות (דוגמת WhatsApp או Gmail).

שמירת מידע ואבטחה

 • חל איסור על שמירת מידע הנאסף במסגרת החקירה במערכות מידע של חברות פרטיות כגון Google Cloud Service או Dropbox ו/או מחשבים וטלפונים אישיים של החוקרים.

 • פרטי הגישה והסיסמה של החוקים למאגר המידע הנאסף במסגרת החקירה יישמרו בידיהם בלבד.

 • על כל הגורמים השומרים מידע במסגרת חקירות אפידמיולוגיות לעמוד בהוראות החוק להגנת הפרטיות בעניין מאגרי מידע ובתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) העוסקות באבטחת המידע במאגרים הללו.

 • כל מאגר מידע דיגיטלי בו נשמע מידע שמקורו בחקירות אפידמיולוגיות הכולל פרטי מתוחקרים, דרכי התקשרות עמם, מצבם הבריאותי, פרטים בדבר מיקום וזהו אנשים עמם היו בקשר מהווה מאגר מידע על פי הוראות החוק ברמת האבטחה הבינונית לכל הפחות.


מחיקת המידע

במידה שנמצא כי נאסף מידע שלא רלוונטי למטרת איתור המגעים של חולה COVID-19 יש למחוק אותו בהקדם האפשרי.

עם סיום השימוש במידע, מומלץ כי המידע יימחק ממאגרי המידע של הארגון, אלא אם יש צורך ראוי לשמירתו בהמשך. אם קיים צורך כזה, מומלץ לשמור את המידע או את חלקו בלבד באופן אנונימי, ולבחון את הצורך מחדש כל 7 ימים.


מעסיקים – חשוב לזכור!

 • אין לאסוף מידע ואין לשאול שאלות בדבר מגעים של מתוחקר אלא עם עובדים אחרים באותו מקום עבודה.

 • אין להשתמש במצלמות המותקנות במרחבים הציבוריים שבשטח מקום העבודה לצרכי החקירה אלא לאחר יידוע מראש של ציבור העובדים.

 • אין להשתמש באמצעים וכלים טכנולוגיים המוענקים לעובדים על ידי הארגון העשויים לחשוף מידע אישי של העובד מתוחקר (כגון חשבון הדוא"ל או היומן שלו), אלא אם השימוש באמצעי הטכנולוגי במהלך החקירה נעשה בידי המתוחקר עצמו.


המשרד ערוך לשירותכם בכל הקשור להעסקת עובדים וליווי שוטף של הארגון, וכל עצה, הבהרה או הדרכה בעניינים אלו.


לקריאת קובץ ההנחיות והדגשים המלא של הרשות להגנת הפרטיות