תנאי שימוש ופרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלו מתייחסים לאתר האינטרנט שכתובתו www.rodinlaw.co.il (להלן: "האתר").

משרד עורכי הדין רודין (להלן: "מפעיל האתר" /או "אנחנו" ו/או "המשרד") מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים והגולשים באתר, ולהלן מפורטת מדיניותנו בדבר ביקור משתמש ו/או גולש באתר (להלן: "את/ה/ם" ו/או "משתמש" ו/או "גולש") והמידע המגיע לידינו, השימוש בו והשמירה עליו כאשר אתם מבקרים באתר.

גישה ושימוש באתר

אנא קרא/י בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר טרם השימוש בו וההרשמה לשירותים המוצעים בו. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם לכל דבר ועניין ומסדירים את ההתקשרות בינך ובין המשרד בעת השימוש באתר, בעת קבלת והעברת מידע באמצעות האתר וגם אחרי סיום השימוש באתר.

שימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו משמעותו הסכמה לכל התנאים שלהלן ולמדיניות הפרטיות. השימוש באתר יהווה את הצהרתך כי קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להם, ללא כל תנאי ו/או טענה ו/או הסתייגות ו/או דרישה.

אם אינך מעוניין להסכים לתנאים אלו, אינך רשאי לגשת לאתר ולעשות בו כל שימוש.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונים לכל הגולשים באתר זה בצורה אחידה ושוויונית.

הרשאה בשם אדם אחר

בעצם השימוש באתר זה עבור אדם אחר, מתחייב המשתמש כי הוא רשאי לגשת לאתר, למסור מידע, פרטים אישיים, קבצים ומסמכים, ולהשתמש באתר אם בעבור עצמו ו/או בעבור אדם אחר ו/או צד ג' כלשהו, ובלבד שהדבר נעשה בידיעתו ואישורו של צד ג' כאמור.

איסוף ושימוש במידע

איננו אוספים בצורה יזומה פרטים שיש בהם כדי לזהות באופן אישי את מי מהגולשים ו/או המשתמשים באתר.

במידה שאתה, מרצונך ומיוזמתך, תפנה אל המשרד באמצעות האתר ו/או באמצעות אמצעי התקשרות אחר הנובע ממנו, לרבות דוא"ל, הודעת SMS, הודעת "Whatsapp" ו/או כל אמצעי אחר, ותמסור לנו מידע מסוים אודותיך, ייתכן ומידע כאמור יישמר ויתועד במשרדנו והמשרד יהיה רשאי לעשות בו שימוש לצורך יצירת קשר עמך.

לידיעתך, שימוש ו/או גלישה ו/או גישה לאתר מחייבים העברת מידע מסוים בין מחשבך ובין השרת של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, לרבות אך לא רק שירותי צד שלישי כגון: Google, Facebook, WordPress, Youtube תוספים נוספים וכו'. מידע שכזה עשוי לכלול נתונים כגון כתובת IP, סוג דפדפן, סוג המכשיר בו אתה משתמש, מועדי השימוש באתר ועוד. שרתי האתר מתעדים מידע שהדפדפן שלך שולח אליו כאשר אתה מבקר באתר. מידע זה מוגדר כ-"מידע אנונימי" ו/או "מידע סטטיסטי" הואיל ואין בו פרטים שמאפשרים לזהות את המשתמש באופן אישי (להלן: "המידע האנונימי"). המשרד יעשה שימוש במידע האנונימי רק לשם הפעלת האתר, תחזוקתו, שיפור חווית השימוש והגלישה בו ולצרכים פנימיים של המשרד לרבות אך לא רק: ניתוחים סטטיסטיים בדבר השימוש באתר.

שמירה על פרטיות

המשרד אינו אוסף מידע באמצעות השירות ו/או האתר אודות קבצים ותוכנם במחשב המשתמש מבלי שינדב זאת המשתמש מרצונו החופשי. האתר אינו פונה ו/או ניגש למידע השמור במחשב המשתמש, אלא אם הזין משתמש נתונים לאתר באופן יזום ו/או נשלחו נתונים כאמור על ידו מרצון חופשי לרבות באמצעי שליחת מידע אחר.

בעת השימוש בשירות ומילוי הפרטים באתר, הנתונים נשמרים ונרשמים במערכות האתר והמשרד. מידע זה עלול לכלול בין השאר כתובות פרוטוקול אינטרנט, מידע אישי ומידע כללי שאינו-מזוהה הקשור לשימוש שלכם באתר ולהמשך הפעלתו בהצלחה, ומידע בתצורת קבצי "עוגיות" ("Cookies") כפי שיפורט להלן.

המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מבין ומודע לכך שאינו מחויב למסור מידע כללי או מידע אישי, ומסירת המידע נעשית מרצונו החופשי, באופן עצמאי וולונטרי ובדעת צלולה, מתוך רצון לקבל שירותים מאיתנו ו/או מי מטעמנו ו/או מידע ו/או דיוור ישיר ו/או הודעות כמפורט במסמך זה ובהסכמתו בלבד.

המשרד יהא רשאי לעשות שימוש במידע המוחזק אצלו ו/או אצל מי מטעמו לכל מטרה בהתאם למטרות המוזכרות במסמך זה.

המשרד יהא רשאי לעשות שימוש במידע לצורך פניה אל המשתמש ומסירת מידע נוסף לגבי המשרד ו/או שירות נוסף הניתן על ידי המשרד ו/או מי מטעמו, לרבות באמצעות אמצעים דיגיטליים, הודעות SMS, הודעות Whatsapp, דוא״ל, מערכות דיוור ישיר, מערכות חיוג אוטומטי ופקסימיליה.

שימוש בקבצי "עוגיות" ('Cookies')

אתר המשרד עשוי להשתמש בקבצי עוגיות (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לאסוף מידע אנונימי אודות השימוש באתר, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

קבצי עוגיות (Cookies) הם קבצי טקסט המאוחסנים במחשבך באמצעות דפדפן האינטרנט ושמורים בהם מידעים אנונימיים כגון דפי אינטרנט בהם ביקרת, משך זמן השהיה באתר ועוד.

חלק מקבצי העוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן וקבצים אחרים ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. אם אינך רוצה שיתבצע שימוש בקבצי עוגיות אודותיך, יש באפשרותך למנוע זאת באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט בו אתה משתמש.

יצוין כי ביטול ו/או נטרול האפשרות לשימוש בקבצי העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש באתר כולו או מקצתו ו/או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף, ניתן לבצע מחיקה של קבצי עוגיות במחשבך בכל עת.

זכויות קנייניות וזכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה והצגה, התכנים מוצגים והנכללים באתר, לרבות טקסט, קוד, עיצוב, תהליכי פיתוח, בסיסי נתונים, תוכן, תוכנות, תמונות, איורים, סרטונים,  מפות, קבצי קול, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, וקבצים אחרים המופיעים באתר הם רכושו וקניינו הבלעדי של המשרד ו/או של צדדים שלישיים שהקנו למשרד את זכויות השימוש בהם.

המשתמש אינו רשאי להפר שום זכות מזכויות המשרד לרבות זכויות קנייניות ו/או זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת שבדין ואין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם, למכור ו/או לשווק חלק מחלקי האתר, כולו או מקצתו, חלק משרתי האתר ובסיסי הנתונים לרבות אך לא רק תמונות, טקסט, סימני מסחר, מותג, קוד, וכיוצ״ב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אחר כלשהו ו/או בכל מסגרת ואמצעי שהוא ו/או איסוף באמצעות כל אמצעי, ו/או הפצת נתונים מן האתר, שרתי המשרד וכל מקור אחר השייך למשרד באופן פרטי ו/או מסחרי.

תכנים באתר וברשתות החברתיות

התוכן המוצג באתר מובא לידיעת המשתמש כמות שהוא (״As-Is״) והוא כולל ידע ותוכן טקסטואלי, דיגיטלי, עיצובי ותוכן אחר פרי עתם של מפעילי האתר ו/או מי מטעמם (להלן: ״התוכן״).

אין לראות בתוכן כל מצג ו/או התחייבות של המשרד ו/או מי מטעמו כלפי המשתמש ו/או כל אדם אחר, ואין לראות בתוכן ו/או בשירותים משום ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא, ועל כן, אין להסתמך עליו. אנו משתדלים לספק מידע אמין ומעודכן ככל הניתן, אולם מאחר והתוכן מוגש לגולשים ללא עלות, אנו לא נושאים בשום אחריות בקשר אליהם ו/או לשימוש שלך בהם.

תוכן כאמור מפורסם גם ברשתות החברתיות כגון “Facebook” ו-“Linkedin” והאמור במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש חל גם עליו (להלן: ״רשתות חברתיות״).

כל הזכויות הקנייניות בתוכן שבאתר וברשתות החברתיות לרבות אך לא רק זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ותוכן מוגן, קניין רוחני וכל זכות אחרת שייכות אך ורק לבעלי האתר, למשרד ו/או מי מטעמם ואין לעשות בהן כל שימוש ללא רשותו של המשרד באופן מפורש ובכפוף להסכמות המשרד בלבד.

אין לשתף, למסור, להעתיק, לפרסם, לפרש כל תוכן ו/או מידע בדרך ואופן בלתי חוקי, לרבות דיוור המוני לא מורשה, הודעות ״ספאם״ וכל פרסום שלא כדין באמצעות האתר ו/או פרסומיו ברשתות החברתיות.

קישורים חיצוניים

האתר עשוי להכיל ולהציג קישורים לאתרים אחרים וכן קישורים לרשתות חברתיות המופעלים ומוחזקים בידי גורמים שאינם המשרד ובידי צדדים שלישיים.

למשרד לא תהא כל אחריות לגבי תוכן ו/או מוצר המוצג באתר אחר, לגבי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שבאתר אחר וכל שימוש באתר שכזה בין אם באופן כללי ובין אם בגישה ישירה דרך האתר יבוצע באחריות המלאה של המשתמש ובכפוף לתנאי האתר האחר.

המשרד ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי לכל שימוש שהוא של המשתמש וכל נזק שעלול להיגרם לו בקשר לשימוש באתר אחר המקושר לאתר זה לרבות בגין תוכן, הצעה, פרסום, מידע, או מוצר הנמצאים באתר אחר ו/או בקישורים המפנים אליו.

אנו ממליצים בחום לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר אליו אתה ניגש ולהקפיד בכך בשימוש ברשת האינטרנט ואף בשימוש בקישורים המצויים באתר זה, טרם עשיית שימוש בו.

היעדר אחריות שיפוי

המשתמש פוטר בזאת מאחריות את המשרד, עובדיו, וצדדים שלישיים הקשורים אליו, עובדיהם, ושלוחיהם, בגין כל תביעה הקשורה ו/או הנובעת בכל דרך שהיא משימושו באתר, לרבות מעשה ו/או מחדל שעשה המשתמש כדי להזיק לאדם או גוף כלשהו.

המשתמש ישפה את המשרד בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לו כתוצאה מתביעה, וכתוצאה מהפרה של תנאי השימוש ו/או הפרה של הוראות הדין לרבות הפרה של זכויות קנייניות.

השימוש באתר זה הוא באחריות המשתמש בלבד.

האתר והתכנים המוצגים בו באופן פומבי מוגשים לציבור כמות שהם (“As-Is”) ללא מצג כלשהו, מפורש ו/או משתמע לתוכן, טיב המידע ו/או האפשרות לבצע בו שימוש מכל סוג.

יתכן כי נפלו ו/או יפלו פגמים ו/או חוסר דיוקים באתר. לא ניתן להתאים את האתר ו/או התכנים בו לצרכיו של כל משתמש ולא תהיה למשתמש ו/או מי מטעמו טענה, הסתייגות, דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או המשרד בגין האתר וכל הנובע ממנו.

המשרד לא יהא אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, עונשיים, אגביים, אובדן רווחים, אובדן מידע ו/או הפרעה למהלך עסקים אשר נובעים מהשימוש באתר זה ובמידע המוצג בו, ו/או מחוסר יכולת לבצע שימוש בהם.

לא נישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין לאתר או למערכותיו.

השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש והמשרד ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל תוצאה הקשורה ו/או נובעת, במישרין ו/או בעקיפין, מהסתמכות על מידע ו/או מצג באתר.

אבטחת מידע

המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שהאתר נמצא בסביבה אלקטרונית ואינטרנטית נגישה לכל, וכי אין באפשרות המשרד להבטיח חסינות מוחלטת של האתר, מערכותיו, השרתים המחוברים אליו, מערכות ומחשבי המשרד מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או חשיפת מידע המצוי בהם.

המשרד ינקוט אמצעי אבטחת מידע סבירים לשם שמירה על מידי אישי ורגיש של המשתמש ולשם מניעת שימוש בלתי חוקי בו.

המשתמש מסכים בעת השימוש באתר כי לא תעמוד ולא תהיה לו כל טענה ו/או הסתייגות ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כנגד המשרד ו/או מי מטעמו עקב פגיעה באבטחת האתר ומערכותיו ו/או חשיפת המידע ו/או חדירה בלתי מורשית או פגיעה במידע ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מפעולות כאמור ו/או כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לו בעקבות האמור לעיל.

תחולה וסמכות שיפוט

מסמך זה יחול על האתר, על כלל המידע המוצג בו והשירותים העולים ממנו אותם המשרד מספק, וייכנס לתוקף באופן מידי בכל פרסום ובכל עדכון.

מסמך זה לא יחול על שירותים או תוכן של צדדים שלישיים המאוזכרים באתר ו/או מפרסמים ו/או צדדים שלישיים בהם אנו עושים שימוש כדי להפעיל את האתר, מערכותיו ולפרסם אותו, ועשויים להשתמש בקבצי עוגיות ובטכנולוגיות אחרות המציגות למשתמש מידע כלשהו ו/או מציעות לו הצעות דרך האינטרנט ודרך האתר.

הדין החל על מסמך זה, השימוש באתר וכל עניין ומחלוקת הנובע ממנו יהא דין מדינת ישראל בלבד.

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין ומחלוקת הקשורים לאתר וכל הקשור אליו נתונה לבתי המשפט בעיר חדרה ובמחוז חיפה בישראל.

יצירת קשר ועדכוני המסמך

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בכל שאלה שיש לכם בנושא הפרטיות, מדיניות הפרטיות והשימוש באתר וכל דבר אחר שמצוין במסמך זה. יצירת הקשר יכולה להתבצע דרך עמוד ״צור קשר״ ו/או באופן ישיר לכתובות המשרד כמפורסם באתר.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או לשנות מסמך זה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. על המשתמש להתעדכן בשינויים בכל שימוש באתר, לרבות בעת שימוש חוזר.

תוכן האתר מובא לאינפורמציה כללית בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי הניתן ע"י עורכי דין ו/או תחליף לו. ההסתמכות עליו היא באחריות המשתמש בלבד.

אין בשימוש באתר כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח.