הגבלת שימוש או מכירה של נכסי נדל"ן בצוואה או במתנה